Skip to content

Our mission

Fulles
Our model was born from the union of 9 cooperatives and has grown to a total of 16, establishing itself as an organisation and business model. Castell d’Or is firmly committed to looking after the interests of the people who are part of the winemaking process, the local area and the farming culture. We strive to meet the needs of the consumer, but never forgetting our origins and the value that agriculture and the farmer have for us from a cooperative point of view
Igualtat

Igualdad

El plan de acción de igualdad de oportunidades tiene como objetivo principal integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a nuestra entidad mejorante acciones o corrigiendo desequilibrios detectados, estableciendo acciones para prevenir futuras desigualdades y garantizar la aplicación del principio de igualdad de oportunidades en todos los procesos de empresa

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!
Proximitat

Producte de proximitat

El nostre model va néixer amb la unió de nou cooperatives i s’ha anat ampliant fins a assolir un total de 16, consolidant-se com a organització i model de negoci. El compromís de Castell d’Or passa per vetllar per les persones que formen part del procés d’elaboració del vi, del territori i de la cultura agrícola. Treballem per donar resposta a les demandes del mercat, adaptant-nos i afrontant els reptes que sorgeixen, però sempre tenint present d’on procedim i el valor que té per nosaltres l’agricultura i l’agricultor des del punt de vista cooperatiu.

Social

Valor social

Castell d’Or té el ferm compromís de vetllar per les persones que en formen part del procés d’elaboració del vi, del territori i de la cultura agrícola. El model empresarial de Castell d’Or es basa en el cooperativisme que busca un repartiment més just de la riquesa tal i com estables l’Organització de les Nacions Unides. Les cooperatives tenen un paper clau en la ruta per a aconseguir un futur sostenible que beneficiï a tota la població. Les cooperatives treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves comunitats mitjançant polítiques aprovades pel seu teixit social. Apostem per aquest model empresarial que contribueix a l’equitat i la justícia social.

Qualitat

Qualitat

La qualitat i seguretat són els eixos fonamentals on es recolza l’elaboració dels nostres productes. Castell d’Or s’ha compromès amb el màxim nivell de qualitat, i com a resultat ha aconseguit la certificació IFS Food v7. Aquesta certificació acredita la qualitat i la seguretat alimentaria.

Les Normes IFS són estàndards globals de seguretat i qualitat uniformes que brinden transparència i comparabilitat en tota la xarxa de subministrament i gràcies a aquest fet Castell d’Or pot acomplir amb tots els reptes de la globalització.

Ecologia

Ecologia i sostenibilitat

  • Apostem per una producció cada cop més ecològica. Entre els nostres objectius per 2025 està la d’aconseguir un 50% de producció completament ecològica segons estableix el Reglamento (CE) no 834/2007 i, en particular, el seu títol III, capítol 4, sobre els requisits bàsics relatius a la producció ecològica d’aliments.
  • Castell d’Or compta amb la certificació del Consell Català de Producció Agrària Ecològica (CCPAE), garantint que els nostres productes s’elaboren de manera respectuosa amb el medi ambient i les persones, restringint l’ús de productes químics de síntesi i oferint productes lliures de residus d’aquestes substàncies.
  • Les ampolles dels nostres vins i caves són 100% reciclables. Les característiques d’aquest vidre permeten el màxim d’utilització per allargar la vida del material. El vidre verd AUV és reciclat en un 75% i el vidre OAK en un 88% .
  • Castell d’Or compta amb una planta fotovoltaica de 335 panells solars de 545W de potència cadascun a la seva seu central ubicada a Vila-rodona (Alt Camp). Aquests panells solars distribuïts en 670 m2 del sostre de la planta generen el 40% del total d’energia que Castell d’Or requereix per portar a terme la seva activitat, en total 264.080 kWh diaris. Aquest projecte evitarà una emissió anual de 108 tones de CO2 a l’any a l’atmosfera.
  • Volem donar a conèixer la riquesa natural que s’estén pel nostre territori. La fauna i la flora que conviu amb la vinya, una biodiversitat única que s’estén pels diferents cellers cooperatius que formen part de Castell d’Or. Promovem el compromís de gestionar els ecosistemes terrestres de la manera més respectuosa possible i aconseguir protegir la biodiversitat a través de les cooperatives.
Vegà

Vegà

Els vins i caves de Castell d’Or són aptes per a vegans. És a dir, no s’utilitza producte animal en el procés de clarificació del producte. Tots els caves i vins de la marca Castell d’Or poden ser consumits per persones veganes. Castell d’Or compta amb l’acreditació V-label que certifica que estan elaborats segons uns criteris de qualitat. La V-Label és un símbol reconegut internacionalment per a l’etiquetatge de productes vegans i vegetarians. Per als consumidors, és una referència senzilla i fiable. Amb la V-Label, Castell d’Or promou la transparència i la qualitat en l’elaboració dels seus productes. Els criteris estandarditzats asseguren que la V-Label sigui un segell únic de qualitat per als productes vegans i vegetarians en tota Europa.

Igualtat

Igualtat

El pla d’acció d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes té com a objectiu principal integrar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a la nostra entitat millorant accions o corregint desequilibris detectats, establint accions per prevenir futures desigualtats i garantir l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats en tots els processos d’empresa.

Proximitat

Local Product

Our model was born from the union of 9 cooperatives and has grown to a total of 16, consolidating itself as an organisation and business model. Castell d’Or is firmly committed to looking after the interests of the people who are part of the winemaking process, the local area and the farming culture. We strive to meet the needs of the market, but never forgetting our origins and the value that agriculture and the farmer have for us from a cooperative point of view.

Social

Social Value

Castell d’Or is firmly committed to looking after the interests of the people who are part of the winemaking process, the local area and the farming culture nd the Castell d’Or business model is based on the cooperative principle. Cooperativism is based on the fairer distribution of wealth as established by the United Nations Organisation. Cooperatives have a key role to play on the path to achieving a sustainable future that benefits all society. Cooperatives work to achieve the sustainable development of their communities through policies approved by their social fabric. We are committed to this business model that contributes to equity and social justice.

Qualitat

Quality

Quality and safety are the fundamental pillars upon which the production of our products rests. Castell d’Or is committed to the highest level of quality, and as a result has obtained IFS Food v7 certification. This guarantees that our cavas and wines are safe, legal and comply with customer specifications. The IFS Standards are uniform global safety and quality standards that provide transparency and comparability throughout the supply chain and, thanks to this, Castell d’Or is able to meet all the challenges of globalisation.

Ecologia

Ecology and sustainability

  • We are committed to an increasingly organic production. One of our objectives for 2025 is to move towards 50% of our production being completely organic, in accordance with EU Regulation No 834/2007 and, in particular, Title III, Chapter 4, which sets out the main requirements for the organic production of foodstuffs.
  • Castell d’Or is certified by the CCPAE (Catalan Council for Organic Agricultural Production) (CCPAE), guaranteeing that our products are produced in a manner that respects the environment and people, restricting the use of synthetic chemical products and offering products free of any traces of these substances.
  • The bottles used for our wines and cavas are 100% recyclable. The properties of this glass enable maximum use to extend the life of the material. AUV green glass is 75% recycled and OAK glass is 88% recycled.
  • Castell d’Or has a photovoltaic plant with 335 solar panels each with a capacity of 545W at its headquarters in Vila-rodona (Alt Camp). These solar panels fitted over 670 m² of the plant’s roof generate 40% of the total energy required by Castell d’Or to carry out its activity, a total of 264,080 kWh per day. This project will prevent an annual emission into the atmosphere of 108 tonnes of CO₂.
  • We want to raise awareness of the natural wealth found throughout our local area. The fauna and flora that live alongside the vines, create a unique biodiversity that extends throughout the various Castell d’Or wineries. We promote the commitment to manage land ecosystems in the most respectful way possible and to protect biodiversity through the cooperatives.
Vegà

Vegan

Castell d’Or wines and cavas are suitable for vegans. In other words, no animal products are used in the fining process. All the Castell d’Or brand cavas and wines can be consumed by vegans. Castell d’Or has the V-Label accreditation which certifies that they are made according to quality criteria. The V-Label is an internationally recognised symbol for the labelling of vegan and vegetarian products. For consumers, it is a simple and reliable reference. With the V-Label, Castell d’Or fosters transparency and quality in the crafting of its products. The standardised criteria ensure that the V-Label is a unique seal of quality for vegan and vegetarian products throughout Europe.

Igualtat

Equal opportunities

The main objective of the action plan to ensure equal opportunities for women and men is to incorporate equal opportunities for women and men in our organisation by improving our way of working or correcting the imbalances detected, putting in place measures to prevent future inequalities and guaranteeing the application of the principle of equal opportunities in all the company’s processes.

Welcome
Enter and enjoy the Castell d'Or experience